Statut

STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LABIRYNCIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W LABIRYNCIE” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§2
1.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001 r. Nr 79 poz.855 z p.zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
2.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873).
§ 3
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, zaś siedziba mieści się w Chorzowie. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.
2.Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód
Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§6
1.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2.O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
Rozdział II
Cele i środki działania.
§7
STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W LABIRYNCIE”jest zrzeszeniem dobrowolnym, samodzielnym mającym na celu reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności.
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1.Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
2.Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
3.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom.
4.Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
5.Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
6.Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych,
7.Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
8.Dbanie o ekologię i ochronę, przyrody.
9.Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.
10.Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów,podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.
11.Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
12.Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.
13.Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo
-wychowawczych w tym:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych,
b) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej,
c) organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów dziennego i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych.
14.Organizowanie Domów dziennego pobytu dla niepełnosprawnych.
15.Propagowanie i pomoc we wczesnym wykrywaniu niedowzroczności dzieci.
16.Stowarzyszenie współdziała z Międzynarodową Ligą Stowarzyszeń na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i Fizycznie oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zbliżonych profilem do zainteresowań Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
§ 9
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec bez względu na miejsce jego zamieszkania, który złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia.
2.Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3.Małoletni poniżej 16 lat, mogą należeć do stowarzyszeń za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
1.Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2.Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
3.Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4.Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
5.Uczestniczyć w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1.Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3.Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§ 13
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególne zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Wolne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2.Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3.Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
4.Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Decyzja Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów. Kadencja kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego ich roczne sprawozdanie za ostatni rok urzędowania.
3.Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
4.W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
§ 16
1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4.Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
§17
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2.Uchwalanie zmian statutu,
3.Wybór i odwoływanie wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
4.Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5.Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
6.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8.Nadawanie i pozbawienie – na wniosek Zarządu – statusu członka honorowego stowarzyszenia
9.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
10.Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
11.Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 18
1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2.Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybieraprezesa, wiceprezesa , skarbnika i sekretarza.
3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1.Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2.Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4.Sporządzenie projektów budżetu Stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki finansowej
5.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6.Przyjmowanie i wykluczenie członków stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 17 punktu 8,
7.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8.Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
9.Ustalanie wzorów pieczęci, godła, etc.
Komisja Rewizyjna
§ 20
1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2.Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3.Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
4.Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5.Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 22
1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d) dochody z działalności gospodarczej
2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
§ 23
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
§ 24
Zabrania się:
1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2.Przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4.Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Działalność gospodarcza

§ 25

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
a) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
c) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
d) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,
f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z,
3.Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej może podjąć zarząd organizacjistosowaną uchwałą.
Sposób reprezentacji

§ 26
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 28
1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Udostępnij