O nas

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W LABIRYNCIE” jest zrzeszeniem dobrowolnym, samodzielnym mającym na celu reprezentowanie interesów osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz innymi niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Nasze stowarzyszenie koncentruje się na najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, pomagając osobom w zwiększeniu aktywności życiowej, sportowej, kulturalnej, zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.
Staramy się również kształtować atmosferę zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych poprzez samo-aktywizację tych osób.
Jako Stowarzyszenie chcemy zapewnić swoim niepełnosprawnym pomoc w działaniu i realizowaniu ich celów życiowych i marzeń poprzez dostęp do odpowiednich narzędzi pracy, edukacji oraz pomoc w zdobywaniu odpowiedniego sprzętu niezbędnego do realizowania zamierzonych planów.
W stowarzyszeniu bardzo duży nacisk kładziemy na integrację ze społeczeństwem poprzez organizowanie wspólnych turniejów sportowych, pikników, wyjazdów, czy realizowanie wspólnych planów i zadań z osobami pełnosprawnymi. Dzięki temu stowarzyszenie „W Labiryncie” zapewnia niepełnosprawnym należne im miejsce w społeczeństwie.
Dążymy do wyposażenia podopiecznych w taki zakres umiejętności, aby mogli prowadzić w miarę samodzielne życie. Nasze działania mają na celu nie tylko integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, równie ważnym zadaniem jest dla nas uświadamianie innym ludziom potrzeb naszych podopiecznych, przełamywanie obaw i uprzedzeń.
Często „pełnosprawni” nie zdają sobie sprawy, że obok nich żyją ludzie postrzegający świat w zupełnie odmienny sposób, lecz tak samo jak oni dążący i chcący osiągnąć takie same cele: sportowe, życiowe, kulturalne, czy osobiste.
Proces integracji jest zależny od sposobu przyjęcia osób niepełnosprawnych przez ich środowisko bliższe i dalsze. Społeczeństwo bardzo często odrzuca ich nie chcąc być niepokojone ich problemami. Dążymy do przełamania mitu, że są szczęśliwi we własnym świecie odczuć i przeżyć.
Nasi przyjaciele, często bardzo bezradni w zmaterializowanym świecie, chcą być użyteczni poprzez działania na miarę swoich możliwości, chcą pomagać innym, dzielić się swoją miłością i życzliwością, której mają bardzo wiele. Realizując nasze działania, nawiązujemy kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Współpracujemy ze szkołami i innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, aby uczniowie uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach naszych podopiecznych, organizując koncerty i wydarzenia sportowe jako środek terapeutyczny.
Kontakty te przyczyniają się do przełamywania stereotypów, uprzedzeń i barier funkcjonujących u części „zdrowego” społeczeństwa. Osoby sprawne uczą się od najmłodszych lat tolerancji i akceptacji odmienności, uwalniają się od przesądów i mitów o osobach niepełnosprawnych, mają szansę pomóc sobie wzajemnie.
Organizujemy wiele imprez okolicznościowych. np. imprezy sportowe, pikniki, wycieczki turystyczne, spotkania naukowe, potańcówki, koncerty i inne wydarzenia kulturalne.
Zapraszamy przyjaciół i ludzi nam życzliwych. Stowarzyszenie stara się wprowadzać integrację funkcjonalną poprzez stałe utrzymywanie kontaktów naszych podopiecznych z osobami pełnosprawnymi, biorąc aktywny udział w ich życiu.
Działamy też w kierunku normalizacji środowiska społecznego, rozumianej jako umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, w tych samych warunkach, co inni członkowie społeczeństwa.